Jak przygotować pozew rozwodowy?

dokumenty rozwodowe

Od poprawności przygotowania pozwu rozwodowego w dużej mierze zależy wynik rozprawy rozwodowej. Co więcej, istotne różnice zachodzą między pozwem o rozwód z orzeczeniem o winie a pozwem bez orzekania o winie. Zanim sprawdzimy, na czym polegają, przyjrzymy się, jakie cechy musi spełniać każdy pozew rozwodowy, bez względu na jego rodzaj.

Jakie warunki musi spełniać każdy rodzaj pozwu rozwodowego?

Przede wszystkim każdy pozew musi być napisany w sposób jasny, czytelny i klarowny, niepozostawiający wątpliwości co do jego treści. Składane pismo musi być wyczerpujące, a jednocześnie zwięzłe, pozbawione emocjonalnych naddatków oraz przesadnego wyrażania uczuć. Najważniejsza jest logicznie przedstawiona argumentacja, zmierzająca do udowodnienia, że nastąpił całkowity rozkład pożycia małżeńskiego, a także że powrót do siebie współmałżonków jest niemożliwy.

Kolejny wymóg to odpowiednie sformułowanie pisma pod względem formalnym oraz merytorycznym. Istotne będą kluczowe stwierdzenia, takie jak na przykład wskazanie rodzaju pozwu: z lub bez orzekania o winie.

W piśmie muszą się także znaleźć podstawowe dane powoda i pozwanego. Pozew zaczynamy danych powoda, czyli podania swojego imienia, nazwiska, adresu oraz numeru PESEL. Następnie należy podać dane pozwanego: imię, nazwisko i adres, z wyjątkiem numeru PESEL. W pozwie wskazać należy ponadto sąd okręgowy, do którego kierowana jest sprawa, czyli sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie dzielili wspólne miejsce zamieszkania.

Jak sformułować pozew o rozwód bez orzekania o winie?

W pozwie rozwodowym bez orzekania o winie należy udowodnić trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, stanowiący podstawę do wydania wyroku rozwodowego. Stwierdzenie o rozkładzie pożycia musi zostać poparte rzeczową argumentacją oraz opisaniem przyczyn rozkładu więzi małżeńskiej. Do przyczyn tych zalicza się:

  • niezgodność charakterologiczną małżonków,
  • znaczącą różnicę dochodów,
  • znaczącą różnicę wieku, powodującą odmienne potrzeby życiowe,
  • niezaspokojenie potrzeb życiowych przez współmałżonka.

W pozwie bez orzekania o winie nie wskazuje się winnego rozpadu małżeństwa. Podkreślić należy natomiast trwałość rozpadu pożycia oznaczającą niemożność powrotu do małżonka i definitywną oraz ostateczną chęć rozstania.

Zupełny rozkład pożycia dotyczy trzech rodzajów więzi: uczuciowej, gospodarczej i fizycznej. W pozwie bez orzekania o winie należy jednoznacznie stwierdzić, że wszystkie te więzi ustały. Przykładem rozpadu więzi jest prowadzenie przez małżonków osobnych gospodarstw domowych, co najmniej półroczny brak stosunków intymnych między małżonkami czy wygaśnięcie uczucia miłości. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie nie jest konieczne poruszanie kwestii dotyczących miejsca zamieszkania, alimentów na małoletnie dzieci i opieki nad nimi czy podziału majątku. Stwierdzenie o samodzielnym rozwiązaniu powyższych zagadnień powinno znaleźć się w pozwie.

Czym pozew o rozwód z orzekaniem o winie różni się od pozwu bez jej orzekania?

Pozew rozwodowy z orzekaniem o winie należy poprzeć solidnymi dowodami, świadczącymi o tym, że za rozpad małżeństwa jest odpowiedzialny współmałżonek. Dowodami na niewierność lub inne naganne zachowania mogą być maile, smsy, listy, dokumenty, filmy lub zdjęcia, twierdzenia potwierdzone przez biegłych sądowych lub lekarzy oraz zeznania świadków.

W przeciwieństwie do pozwu rozwodowego bez orzekania o winie, w pozwie z orzekaniem o winie od razu należy zaznaczyć, że winnym rozpadu jest współmałżonek, zaczynając pismo od stwierdzenia „W imieniu własnym wnoszę o rozwiązanie małżeństwa powódki ... z pozwanym ... zawartego w dniu ... w ... przez rozwód z winy pozwanego”. Najczęściej pozew z orzekaniem o winie wiąże się również z sądowym rozstrzygnięciem kwestii alimentów na dzieci lub małżonka, opieki nad dziećmi czy eksmisji małżonka. Należy wnieść o te kwestie w pierwszej części pozwu, w drugiej natomiast należy przedstawić argumentację, mającą na celu udowodnienie, że winnym rozpadu więzi małżeńskiej jest współmałżonek.

Nasza kancelaria zajmuje się kompleksowym prowadzeniem spraw rozwodowych. Dzięki nam przejdą Państwo przez cały proces bez dętkowego stresu i nerwów. Przygotujemy pozew oraz sporządzimy wszelką inną, niezbędną dokumentację. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.