Jak uzyskać podwyższenie alimentów na dziecko?

młotek sędziegoRaz ustalona przez sąd wysokość alimentów na dziecko nie jest ostateczna. W uzasadnionych przypadkach można ubiegać się o zwiększenie świadczenia. Decyzja sądu zależy jednak od argumentów i sposobu udokumentowania potwierdzających, że zmianie uległy warunki, które stanowiły podstawę do ustalenia kwoty alimentów w poprzednim wyroku.

Kiedy można starać się o podwyższenie alimentów?

Podwyższenie alimentów jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy od poprzedniego wyroku doszło do istotnych zmian okoliczności, np. zmieniły się potrzeby dziecka, pojawiły się problemy zdrowotne, polepszyła się sytuacja zarobkowa zobowiązanego do alimentacji. Warto jednak pamiętać, że tego typu sprawy nie zawsze kończą się wygraną. Potrzebne są konkretne dowody i jednoznaczne argumenty przemawiające za tym, że podwyższenie wysokości świadczenia jest niezbędne ze względu na dobro dziecka.

Do przykładowych sytuacji, które mogą stanowić podstawę do wnioskowania o podwyższenie alimentów na dziecko, zaliczamy m.in.:

- Zmiana sytuacji finansowej osoby zobowiązanej do zapłaty alimentów, np. dostał sporą podwyżkę, zmienił pracę na lepiej płatną, odziedziczył wartościowy spadek, wygrał na loterii, a nawet, gdy zmalały jego koszty utrzymania, np. spłacił kredyt hipoteczny. Trzeba pamiętać, że podstawową kwestią, jaką sąd bierze pod uwagę przy określaniu wysokości alimentów, jest wyznaczenie proporcji między możliwościami rodziców i potrzebami dziecka. W sytuacji, gdy zwiększają się możliwości finansowe rodzica z obowiązkiem alimentacyjnym, możliwa jest zmiana zasądzonej kwoty.

- Zwiększenie wydatków na dziecko. Wraz z wiekiem potrzeby dziecka się zmieniają, co ma swoje odzwierciedlenie również w kwestii finansów. Potrzeby dziecka nie ograniczają się wyłącznie do zapewniania mu odpowiedniego wyżywienia, mieszkania, odzieży czy leczenia w czasie choroby. Równie ważne są kwestie jego edukacji, rozwoju duchowego i kulturalnego, zapewnienie rozrywek itd. Zupełnie naturalne jest, że im dziecko starsze, tym jego potrzeby większe. Należy przy tym dodać, że wnioskując o podwyższenie alimentów, nie wystarczy jedynie stwierdzić, że wraz z wiekiem dziecka istnieje konieczność zmiany stawki. Należy udowodnić stan faktyczny poprzez przedstawienie niezbędnej dokumentacji, a więc m.in. rachunków i faktur.

- Problemy ekonomiczne lub zdrowotne osoby uprawnionej do alimentów dziecka. Jeśli rodzic uprawniony do alimentów z powodu choroby, utraty pracy, wypadku lub innych czynników nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa finansowego, również istnieje możliwość ubiegania się o podwyższenie alimentów. Jednak również i ten powód musi być dobrze uargumentowany.

- Inne okoliczności, np. podniesienie czynszu osobie uprawnionej do alimentów.

Jak dochodzić podwyższenia alimentów?

Ubiegając się o podwyższenie alimentów, trzeba przygotować się na rozprawę sądową. Kompleksowe wsparcie w tym zakresie zapewnia nasza kancelaria prawna w Nysie, która oferuje nie tylko doradztwo, ale również pomoc w całym procesie ubiegania się o wyższe świadczenie.

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do sądu rejonowego. W dokumencie należy wskazać przyczynę, dla której konieczne jest podniesienie kwoty alimentów, a także opisać zmiany, które zaszły od poprzedniego wyroku w tej sprawie. Wskazuje się także kwotę, do jakiej powinna zostać podniesiona wysokość świadczenia alimentacyjnego.

Przed sądem trzeba będzie udowodnić, że faktycznie doszło do zmiany okoliczności od ostatniego wyrok. Ważne są również dowody, potwierdzające zmiany stosunków majątkowych oraz wykazanie, że miały one wyraźny wpływ na sytuację uprawnionego do alimentów. Bez stosownych dowodów i solidnej argumentacji istnieje obawa o oddalenie wniosku.